Personalia
*
*
Fylles ut slik: dd.mm.yy
*
Bruk helst den adresse du har registrert i Adecco. Det er lettere å finne din profil
*
Fraværsdag 1
Fylles ut slik: dd.mm.yy
*
*
*
Fraværsdag 2
Fylles ut slik: dd.mm.yy
Fraværsdag 3
Fylles ut slik: dd.mm.yy
Kommentarer

Egenmelding kan nyttes for opptil tre kalenderdager om gangen regnet fra og med første hele fraværsdag. Folketrygdlovens begrep ”kalenderdager” betyr at også arbeidsfrie dager regnes med. Er du for eksempel fraværende fra jobben en fredag og du fortsatt er syk på mandag, blir i tillegg til fredag både lørdag og søndag regnet som egenmeldingsdager, selv om du hadde fri fra arbeidet. Sykefraværet på mandagen må da som utgangspunkt dokumenteres med legeerklæring. Som arbeidsgiver krever Adecco at det fremlegges legeerklæring når arbeidsuførheten varer utover de tre kalenderdagene som kan dokumenteres med egenmelding. Dersom du som arbeidstaker ikke kan fremlegge legeerklæring fjerde dag, faller retten til sykepenger bort for egenmeldingsperioden.